Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov Cookies a pravidlá používania stránok profipower.eu

Tento dokument bol vytvorený MOTO-PROFIL Sp. z o.o. kvôli:

  • zdôrazneniu zvláštneho významu, ktorý MOTO-PROFIL kladie na problematiku ochrany súkromia používateľov svojich stránok a smerovaniu na zaistenie bezpečnosti údajov,
  • udeleniu informácií používateľom ohľadom používania súborov cookies, vyžadovaných ustanoveniami telekomunikačného zákona zo dňa 16. júla 2004 (konsolidované znenie zo dňa 10. februára 2014, Zb. z. 2014, pol. 243) na stránkach profipower.eu,
  • udeleniu informácií používateľom týkajúcich sa pravidiel používania stránok profipower.eu

Súkromie a bezpečnosť údajov používateľov stránok sú jednou z priorít MOTO-PROFIL Sp. z o.o. V súvislosti s vyššie uvedeným MOTO-PROFIL Sp. z o.o. deklaruje, že vyvinie všetko úsilie, aby používateľom zaistil ochranu súkromia prinajmenšom zodpovedajúcu štandardom definovaným v platných predpisoch, a tiež sa zaväzuje vyvíjať činnosť zabraňujúcu zásahom tretích osôb do osobných údajov a do súkromia osôb, ktorých sa údaje týkajú.

Používaním stránok profipower.eu používateľ prijíma pravidlá obsiahnuté v týchto zásadách ochrany súkromných údajov.

Všetky úpravy v platných zásadách budú okamžite zverejnené na stránkach.

Definície

  1. Prevádzkovateľ/operátor – znamená Moto-Profil Sp. z o.o. so sídlom v Chorzowe, ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów, zapísaná do Národného súdneho registra pod číslom 0000025700, DIČ (NIP) 9542022592,
  2. Osobné údaje – označujú informácie alebo časti informácií, ktoré môžu poslúžiť na identifikáciu používateľa. Obvykle zahrnujú meno a priezvisko, adresu, používateľské meno, e-mailovú adresu a telefónne číslo.,
  3. Cookies – informačné údaje, predovšetkým malé textové súbory, zapisované a ukladané na zariadeniach, ktorých prostredníctvom používateľ využíva webové stránky,
  4. GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES,
  5. Stránky – znamenajú internetové stránky profipower.eu,
  1. Zariadenie – elektronické zariadenie, ktorého prostredníctvom používateľ získava prístup na stránky,
  2. Používateľ – označuje subjekt, voči ktorému môžu byť v súlade s obchodnými podmienkami a právnymi predpismi poskytované služby elektronickou cestou, alebo s ktorým môže byť uzatvorená zmluva o poskytovaní služieb elektronickou cestou.

Osobné údaje

Automaticky zhromažďované údaje

Automaticky sú zhromažďované výhradne údaje obsiahnuté v súboroch cookies.

Počas návštevy používateľa na stránkach profipower.eu sa automaticky zhromažďujú údaje týkajúce sa návštevy. Patria medzi ne IP adresa, názov domény, typ prehliadača a typ operačného systému – neumožňujú ale jednoznačnú identifikáciu používateľa. Údaje zhromažďované automaticky môžu byť použité predovšetkým na analýzu konania používateľov na stránkach, prispôsobenie stránok a ich funkcií meniacim sa očakávaniam používateľov a optimalizáciu používania webových stránok, vedenie prieskumov spokojnosti alebo na prieskum trhu.

Vo veci spracúvania osobných údajov na internetových stránkach možno MOTO-PROFIL kontaktovať na e-mailovej adrese: iod@moto-profil.pl

Používateľovi, ktorého osobné údaje sú spracúvané v databáze operátora, náleží právo na:

1. nazeranie do, úpravy, odstraňovanie osobných údajov,

2. obmedzenie spracúvania a požadovanie ukončenia spracúvania svojich údajov kedykoľvek,

3. právo kedykoľvek súhlas odvolať, odvolanie súhlasu neovplyvňuje jeho legálnosť pri poskytnutí súhlasu,

4. prenesenie údajov k inému prevádzkovateľovi osobných údajov,

5. vznesenie sťažnosti dozornému orgánu – Predseda Úradu na ochranu osobných údajov.

Cookies a štatistiky

Stránky využívajú súbory cookies kvôli optimalizácii užitočnosti a prispôsobeniu obsahu preferenciám používateľa. Sú tiež používané pri tvorbe agregovaných, anonymných štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako používateľ používa stránky. To umožňuje vylepšenie ich štruktúry a obsahu s vylúčením jednoznačnej identifikácie používateľa.

Subjektom, ktorý na koncovom zariadení používateľa stránok umiestňuje súbory cookies a získava k nim prístup je operátor webových stránok.

Rozlišujú sa dva druhy súborov cookies – dočasné a stále. Prechodné súbory cookies sú dočasné, zostávajú na zariadení používateľa až do okamžiku odhlásenia sa zo stránok alebo vypnutia softvéru, stále súbory zostávajú na zariadení používateľa po dobu nastavenú v ich parametroch alebo do okamžiku ručného odstránenia vykonaného používateľom.

Na prezentovanie reklám prispôsobených preferenciám používateľa s využitím nástroja internetovej reklamy, napr. Google AdWords.

Podrobné informácie týkajúce sa spôsobov obsluhy súborov cookies sa nachádzajú v nastaveniach internetového prehliadača; s pomocou nastavení systému je možné definovanie rozsahu súhlasu používateľa s umiestnením súborov tohto typu v jeho prehliadači. Obmedzenie používania alebo vypnutie prístupu súborov cookies ale môže ovplyvniť niektoré z funkcií stránok.

Zaistenie techniky používateľa

Používateľ je povinný sa starať o bezpečnosť svojich zariadení, ktoré majú prístup na internet. Zariadenie by malo byť vybavené antivírusovým programom s aktuálnou databázou definícií vírusov, aktuálnou a bezpečnou verziou internetového prehliadača a mať zapnutý kontrolný bod „firewall”.

Odporúčajú sa spustiť v internetovom prehliadači antiphishingové filtre (nástroje), ktoré kontrolujú, či je zobrazovaná webová stránka autentická a neslúži na vymámenie informácií, napr. vydávaním sa za inštitúciu alebo určitý hospodársky subjekt.

Odporúča sa opatrnosť počas otvárania príloh alebo klikania na odkazy v e-mailových správach, ktoré používateľ neočakával, napr. od neznámych odosielateľov. V prípade pochybností sa vyplatí kontaktovať odosielateľa napr. telefonicky.

Súbory by mali byť sťahované len z dôveryhodných miest. Vysokoriskantné je inštalovanie softvéru z neoverených zdrojov.

Používateľ, ktorý používa domácu Wi-Fi sieť by si mal nastaviť bezpečné a ťažko prelomiteľné prístupové heslo na sieť. Odporúča sa tiež používať najvyššie možné štandardy šifrovania bezdrôtových Wi-Fi sietí, ktoré je možné na vlastnenom zariadení spustiť, napr. WPA2.

Ďalšie otázky týkajúce sa ochrany súkromných údajov smerujte na adresu: iod@moto-profil.pl

Informácie o obsahu stránok

Obsah na stránkach má informatívny charakter a nepredstavuje obchodnú ponuku v zmysle čl. 66 § 1 občianskeho zákonníka.

Zariadenia prezentované na stránkach možno zakúpiť u obchodných partnerov operátora. Ich zoznam sa nachádza na stránkach.

Všetok na stránkach prezentovaný tovar a názvy sú používané výhradne pre identifikačné účely, môže ísť o chránené obchodné známky iných subjektov. Predávajúci neprijíma zodpovednosť za fotografie prezentovaného tovaru. Fotografie sú výhradne náhľadové ilustrácie, v súvislosti s čím nemusia plne zodpovedať skutočnému vzhľadu tovaru.